Polityka bezpieczeństwa

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Zakład Blu-Gaz S.C. podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym, oraz prowadzący dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ust.1 , właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom - ZZR.

Rozlewnia gazu płynnego należąca do spółki BLU-GAZ z siedzibą w Nidzicy przy ul. Przemysłowej 3 prowadzi działalność polegającą na magazynowaniu , rozlewie , sprzedaży i dystrybucji gazu propan i propan-butan .Rozlewnia posiada trzy kopcowane zbiorniki magazynowe po 100mᶾ każdy , mogące przyjąć łącznie 138 000 kg materiału niebezpiecznego . Wydzielono zbiorniki nr 1 i 2 dla gazu propan-butan oraz zbiornik nr 3 dla gazu propan. Przyjęcie gazu do zbiorników magazynowych polega na rozładunku w/w gazów dostarczanych do rozlewni autocysternami na stanowisku rozładunku autocystern za pomocą infrastruktury technicznej . Proces ten odbywa się pod nadzorem wykwalifikowanej kadry posiadającej stosowne uprawnienia i jest na bieżąco monitorowany poprzez system detekcji stężeń „GAZEX" .
1. WYKAZ ZBIORNIKÓW MAGAZYNOWYCH
• zbiornik nr 1 dla gazu propan-butan o pojemności 48000 kg
• zbiornik nr 2 dla gazu propan-butan o pojemności 48000 kg
• zbiornik nr 3 dla gazu propan o pojemności 42000 kg
2.WLAŚCIWOŚCI FIZYKOCHMICZNE MATERIAŁU
PROPAN (C3H8) 23UN1978
- substancja łatwopalna, szkodliwa i drażniąca, tworząca z powietrzem mieszaniny wybuchowe.
- temperatura zapłonu: - 95 ºC,
- temperatura samozapłonu: 470 ºC,
- gęstość względna gazu: 1,56 (powietrze =1),
- granice wybuchowości w powietrzu: 2,1% - 9,5 % [50-340 g/m3]

 

MIESZANIA PROPAN – BUTAN /LPG/ 23UN1965
Zgodnie z PN–81/O/ 9600, płynny gaz propan - butan kwalifikowany jest do materiałów niebezpiecznych klasy 2. Gaz płynny, na co wskazują główne składniki jest mieszaniną węglowodorów o trzech i czterech atomach węgla, zmieszanych w różnych proporcjach z małą domieszką etanu i metanu. Jest on magazynowany w normalnych warunkach jako płyn pod ciśnieniem. Gaz ten charakteryzuje się dużą prężnością par i przy ciśnieniu atmosferycznym gwałtownie odparowuje. Podczas odparowania powstająca faza gazowa ma objętość około 250 razy większą w porównaniu z objętością w stanie ciekłym. Gaz płynny w fazie lotnej jest cięższy od powietrza, stąd jego pary ścielą się nisko nad ziemią /tzw. zimna mgła/, i tym samym zalegają w najniższych punktach terenu co powoduje, że mogą ulec zapłonowi w większej odległości od źródła wycieku. Płynny gaz propan-butan jest substancją szkodliwą, nie objętą klasyfikacją toksyczności. Jest gazem lekko narkotycznym i w dużym stężeniu może powodować zawroty głowy, utratę przytomności a nawet uduszenie. Próg wyczuwalności węchowej wynosi 1 800 mg/m3.

 

3.OPIS PROCESÓW ZACHODZĄCYCH W ROZLEWNI
Ze zbiorników magazynowych gaz może być wysyłany autocysternami bezpośrednio do klienta ( propan do celów grzewczych lub technologicznych bądź propan-butan LPG na stacje autogazu po uiszczeniu stosownych opłat ) lub za pomocą pomp i rurociągów przesłany do pomieszczenia rozlewni gdzie za pomocą napełniarek gazowych można napełniać butle gazowe o pojemnościach od 2 do 33 kg. Po napełnieniu butle gazowe trafiają do magazynu wyrobów gotowych o pojemności do 1000 szt. w zależności od pojemności butli w którym również zainstalowane są czujniki monitorowania stężeń „GAZEX". Napełnione butle gazowe są dystrybuowane własnym transportem do klientów hurtowych i detalicznych.
4.WYKAZ URZĄDZEŃ TECHNICZNTCH ORAZ ŚRODKÓW GAŚNICZYCH
Rozlewnia gazu płynnego BLU-GAZ wyposażona jest w następujące urządzenia techniczne oraz środki gaśnicze:
• kopcowane zbiorniki magazynowe z zaworami odcinającymi , armaturą monitorującą ciśnienie i temperaturę oraz zaworami bezpieczeństwa i instalacją odgromową
• instalację technologiczną i rurociągową służącą do rozładunku i załadunku autocystern , przesyłania gazu do pomieszczenia rozlewni oraz tankowania samochodów na stacji LPG
• system elastycznych węży zrywalnych z zaworami odcinającymi na stanowisku UNO
• elektromechaniczne zawory odcinające zainstalowane na ciągach technologicznych służące zwiększeniu bezpieczeństwa biernego
• system detekcji GAZEX umożliwiający stały i bezpośredni monitoring stężeń gazu na terenie rozlewni
• instalacja zraszaczowa na stanowisku rozładunku/załadunku autocystern
• instalacja zraszaczowa na stanowisku napełniania butli
• awaryjny system przewietrzania pomieszczenia rozlewni
• system kontroli uziemienia na stanowisku rozładunku/załadunku cysterny
• instalacja elektryczna wykonana w technologii EX
• dźwiękowy oraz świetlny system alarmowy informujący o przekroczeniu stężeń na terenie obiektu
• agregat prądotwórczy służący jako awaryjne źródło zasilania
• podręczny sprzęt gaśniczy zgodny z wykazem zawartym w planie zapobiegania poważnym awariom w zakładzie o podwyższonym ryzyku
• awaryjne wyłączniki przeciwpożarowe prądu elektrycznego

 

5.GŁÓWNE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE ROZLEWNI GAZU BLU-GAZ
Głównym zagrożeniem jakie może wystąpić na terenie rozlewni gazu BLU-GAZ w Nidzicy jest rozczszelnienie zbiornika magazynowego bądź instalacji technologicznej powodujące niekontrolowany wypływ gazu co w konsekwencji może doprowadzić do zapłonu i wybuchu w/w substancji. W celu monitorowania bezpieczeństwa na terenie rozlewni gazu rozlokowane zostały czujniki detekcji stężeń z których to czujników informacje spływają do centrali systemu GAZEX. Centrala sygnalizuje zarówno przekroczonego progu jak i miejsce w którym doszło do nadmiernego wypływu gazu. Po przekroczeniu określonych stężeń gazu system bezpieczeństwa automatycznie zamyka elektromechaniczne zawory odcinające zainstalowane na ciągach technologicznych , uruchamia wentylatory przewietrzające pomieszczenia rozlewni , wyłącza pompy , sprężarkę par i gazów oraz uruchamia sygnał dźwiękowy. Każdy pracownik , który zauważył pożar lub wyciek gazu ma obowiązek poinformowania o tym fakcie wszystkie osoby przebywające na terenie rozlewni gazu , niezwłocznie przekazać informację o zagrożeniu kierownikowi zmiany lub dyrekcji oraz najbliższej jednostce Straży Pożarnej. Jednocześnie w miarę możliwości należy rozpocząć akcję gaśniczą przy pomocy dostępnego sprzętu przeciwpożarowego znajdującego się na terenie zakładu. Do czasu przybycia jednostki Straży Pożarnej akcją gaśniczą kieruje kierownik rozlewni bądź osoba przez niego wyznaczona. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia należy niezwłocznie rozpocząć ewakuację wszystkich zagrożonych osób a osoby postronne powinny być poinformowane o potencjalnym zagrożeniu. W przypadku zauważenia wypływu gazu przed wykryciem przez czujnik detekcji , alarm ogłaszany jest poprzez wciśnięcie przycisku alarmowego . Jednocześnie pracownik uruchamiający alarm ma obowiązek poinformowania o tym fakcie wszystkich pozostałych pracowników zmiany oraz kierownictwo zakładu. Jeżeli istnieje konieczność poinformowania o awarii osób lub firm sąsiadujących z rozlewnią gazu to należy to zrobić osobiście lub telefonicznie informując o zagrożeniu i sposobie ewakuacji. Ponadto w sytuacji wystąpienia awarii należy zachować spokój , nie wpadać w panikę . Nie należy zbliżać się bezpośrednio do strefy zagrożenia , nie wchodzić w obszar zadymienia lub oparów substancji niebezpiecznej . Nie używać otwartego ognia , nie zbliżać się do emisji substancji niebezpiecznej . Umożliwić służbom ratowniczym dojazd do zakładu oraz poinformować o ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w strefie zagrożenia . W przypadku ewakuacji zabrać najpotrzebniejsze rzeczy , dokumenty oraz mienie. Należy przez cały czas pozostawać w kontakcie z dowódcą jednostki Straży Pożarnej do momentu opanowania sytuacji .

 

Dodatkowych informacji udziela kierownik rozlewni Dariusz Młyński w siedzibie zakładu w dni robocze w godzinach 8 -16 po uprzednim umówieniu spotkania . Tel. 603766603 lub e-mail. biuro@blugaz.pl


Ponadto w sytuacji wystąpienia awarii należy:
1. Zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi;
2. Nie zbliżać się do strefy zagrożenia,
3. Nie wchodzić w obszar silnego zadymienia lub oparów substancji niebezpiecznej.
4. Nie używać ognia otwartego
5. Oddalić się od emisji substancji niebezpiecznych. .
6. Nie utrudniać służbom ratowniczym dojazdu do zakładu , informować o możliwościach bezpiecznego dojazdu.
7. Zamknąć okna i uszczelnić inne otwory, którymi dym lub pary substancji niebezpiecznej mogłyby wniknąć do pomieszczeń (drzwi, kratki wentylacyjne);
8. Pozamykać zawory gazu i wody.
9. Odciąć dopływ wody.
10. Należy zaopiekować się dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi;
11. W przypadku ewakuacji zabrać najpotrzebniejsze rzeczy
12. Na bieżąco śledzić komunikaty podawane przez służby ratownicze oraz radio i telewizję do czasu odwołania alarmu.
13. Stosować się do poleceń wydawanych przez Kierującego Działaniami Ratowniczymi.

 

Blugaz s.c.

Agnieszka Struś Ireneusz Młyński
Ul. Wyspiańskiego 47
13-100 Nidzica
NIP: 9840209899
REGON: 281382038

Centrum Dystrybucji:

Ul. Przemysłowa 3
13-100 Nidzica
Tel: 603 766 603
Mail: biuro@blugaz.pl

Dział Handlowy:

Koordynator ds. butli
Piotr Pyżewicz
Tel: 725 468 000
Dyrektor ds. Sprzedaży LPG
Dariusz Młyński
Tel: 605 357 574

 

Media:

Copyright © Blu-gaz